Skip to main content
Nalatenschap: brommer

Erfenis en nalatenschap

Tijdens uw leven bouwt u een erfenis op. Maar wat gebeurt er met uw spullen als u komt te overlijden? Lifetri zet de mogelijkheden overzichtelijk op een rijtje.

Erfenis

Toekomst van spullen

Iedereen heeft een erfenis. Tijdens ons leven verzamelen we spullen die voor altijd blijven of in de loop van tijd weer verdwijnen. Zo groeit ons bezit maar tegelijkertijd ook ons nalatenschap. Daarom laten we na ons overlijden bewust spullen achter met een erfenis of onbewust met een nalatenschap. Maar wat gebeurt er met al die spullen? Kostbaar of dierbaar bezit leeft voort maar het is goed om stil te staan bij uw erfenis.

Wanneer u komt te overlijden laat u een erfenis achter. Uw nabestaanden krijgen hier naast het regelen van de uitvaart en andere zaken mee te maken. De erfenis kan bestaan uit spullen, geld of vermogen maar ook uit schulden. De toekomst hiervan kunt u op een aantal manieren zelf tijdens het leven bepalen:

  • Nalaten aan dierbaren.
  • Schenken aan een goed doel.
  • Meenemen in de kist.

Niets regelen

Als er niets over de toekomst van uw spullen wordt vastgelegd is na uw dood het erfrecht van toepassing. Dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Op basis van het erfrecht wordt uw bezit geërfd door uw echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten. Ook schulden worden dan verhaald op uw nabestaanden. Wilt u dat voorkomen of een specifieke keuze maken? Dan kunt u een testament opstellen en vastleggen bij de notaris. Als u komt te overlijden moet ook uw uitvaart betaald worden. Daarvoor kunt u een uitvaartverzekering afsluiten.

Erfenis weigeren

Wanneer u schulden achterlaat kan het voor nabestaanden verstandig zijn uw erfenis te weigeren. In dat geval doen ze ook afstand van al uw spullen. Zij krijgen na uw overlijden drie maanden de tijd om hierover te beslissen. In de tussentijd is het dan wel belangrijk dat zij uw erfenis niet 'per ongeluk' zuiver aanvaarden. Bijvoorbeeld door (een deel van) uw spullen te verkopen of achter te houden voor eventuele schuldeisers. Op dat moment nemen ze namelijk ook uw schulden over. De erfenis kan ook beneficiair aanvaard worden. Nabestaanden ontvangen dan alleen nog een deel van de erfenis als de schulden afbetaald zijn met bezit van de overledene.

Beeldje als pronkstuk
Nalaten

Bezit nalaten aan dierbaren

Wilt u bezit nalaten aan uw echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten dan hoeft u dus niets te doen. Houd er wel rekening mee dat ze daar mogelijk belasting over moeten betalen. Als u specifieke wensen heeft over wie van deze personen ‘wat’ erft kunt u dat vastleggen in een testament. Ook kunt u daarin andere personen als erfgenamen opgeven zoals een goede vriend.

Testament bij notaris

Een testament kan opgesteld worden bij de notaris. Die zal het vervolgens laten vastleggen bij het Centraal Testamentenregister. U kunt ook zelf een testament opmaken maar die is niet rechtsgeldig. Bovendien kan de notaris meedenken over fiscale voordelen. Tijdens uw leven kan de notaris uw testament altijd aanpassen. Doet u dat niet, dan blijft het voor altijd geldig tot u een nieuw testament opstelt.

Zelf regelen met codicil

Toch liever zelfstandig opstellen wat er met uw spullen moet gebeuren? Dan kunt u dat handgeschreven vastleggen in een codicil. Dit geldt alleen voor uw inboedel en niet voor geldbedragen of auto’s. Ook is het gebruikelijk om in dit document uitvaartwensen op te nemen. Let er wel op dat u of een notaris het codicil goed bewaart en uw nabestaanden ervan af weten.

Testament laten uitvoeren door executeur

In uw testament kunt u ook een executeur aanstellen. Een notaris stelt uw testament op, maar een executeur voert het ook uit. Als het nodig is tot de rechter aan toe. Ook zegt een executeur bijvoorbeeld uw huur op of handelt uw schulden af. De executeur kan uw notaris zijn maar ook een vriend- of familielid. Voor het uitvoeren van een codicil kunt u geen executeur aanstellen.

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Lifetri

Schenken

Schenken aan een goed doel

Het kan ook zijn dat u (een deel van) uw bezit wilt nalaten aan een goed doel. Dat kan gaan om een bepaald bedrag maar ook om spullen. De meeste goede doelen betalen hierover geen erfbelasting. Zo kunt u met geld of waardevolle spullen financiële steun bieden na uw overlijden. Spullen die goed van pas komen voor het goede doel kunt u ook apart in het testament of codicil opnemen.

Huisdier onderbrengen

U kunt met het steunen van een goed doel tegelijkertijd zaken regelen voor na uw overlijden. Heeft u bijvoorbeeld een huisdier dat opgevangen moet worden? Dan kunt u de Dierenbescherming opnemen in uw testament. Zij kunnen uw gift gebruiken voor hun werkzaamheden en uw huisdier opvangen, verzorgen en herplaatsen. Brengt u uw huisdier liever onder bij een bekende? Leg dat dan vast in ons Huisdiertestament.

Boedelruimers inschakelen

Wilt u spullen nalaten aan een goed doel maar weet u niet welke? Dan kan het handig zijn om een boedelruimer in te schakelen. Zij nemen het leegruimen van uw woning uit handen van nabestaanden en verdelen dit onder goede doelen. Wanneer de waarde van de inboedel gelijk of hoger is aan de offerte, brengt een boedelruimer geen kosten in rekening voor deze service.

Cabrio als pronkstuk
Meenemen

Bezit meenemen in de kist

Als u bepaalde spullen ook na uw dood bij u wilt houden kunt u ook ze ook bij u in de kist laten leggen. Voorwaarde van zo’n grafgift is wel dat het bezit biologisch afbreekbaar is en niet vervuilend voor het milieu. In de praktijk gaan brillen en sieraden ondanks dat ze niet vergaan toch vaak mee in de kist. Aan de kleding die u in de kist draagt zijn geen voorschriften verbonden omdat dit erg persoonlijk is.

Resten na begrafenis

Het kan dus zijn dat er spullen mee de kist in gaan die ook onder de grond intact blijven. Zolang er grafrechten betaald worden blijft het graf met de spullen bestaan. Na ongeveer 10 jaar zijn de meeste resten vergaan. Als de grafrechten verlopen zijn kan de gemeente ervoor kiezen om het graf te ruimen. Alle resten blijven dan liggen onder een nieuw graf of belanden in een knekelput (verzamelgraf).

Spullen na crematie

Bij een crematie kunnen er ook resten overblijven die niet volledig verbranden. Metalen grepen van de kist of kunstgewrichten van de overledene bijvoorbeeld. Die worden verzameld bij het crematorium en eens in de zoveel tijd opgehaald voor recycling. Zo kunnen deze materialen een nieuwe bestemming krijgen in bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie.

Uitvaartkosten nalaten

Als u komt te overlijden moeten uw nabestaanden de uitvaart regelen. Daar zijn kosten aan verbonden: een begrafenis kost tussen de 6.000,- en 8.000,- euro en een crematie 4.000,- tot 6.000,- euro. Het is daarom goed om uw uitvaartkosten eens te berekenen. Laat u voldoende geld na of is een uitvaartverzekering een oplossing? Zo zorgt u ervoor dat uitvaartkosten geen onderdeel worden van uw erfenis.