Skip to main content

Moreel-ethische verklaring

Per 1 januari 2011 zijn de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (hierna: de Code) in werking getreden. De Code is op 25 mei 2011 in de Staatscourant gepubliceerd en van toepassing op alle in Nederland werkzame verzekeraars die beschikken over een vergunning, verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht. De Code is per 1 juli 2013 gewijzigd vastgesteld.

De leden van de directie van Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V. oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen. Ieder lid van de directie tekent ter onderstreping hiervan een moreel-ethische verklaring conform het bepaalde in artikel 3.2.3 van de Code.

Deze verklaring dient als leidraad voor het dagelijks handelen van onder andere de leden van de directie. Hieronder volgt de tekst van de verklaring zoals afgelegd door de leden van de directie:

Moreel-ethische verklaring

Ik beloof:

  • dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen;
  • dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V. betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert;
  • dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten;
  • dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn;
  • dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd;
  • dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis;
  • dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving ken;
  • dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van verzekeraar in ere houden.


Dat verklaar en beloof ik!

Lifetri Uitvaartverzekeringen N.V.

De heer P.D.A. Wits
Mevrouw I.A.T. van den Bosch